Biofizika 1. (GyTK) 2020-2021

Leírás

Általános információk

COVID tájékoztató

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra.

Előadás: Kedd 10:20 - 11:40 között a Békésy előadóteremben.

Kreditérték: 3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2020.09.11.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Előadások

Ezek látogatása feltétlenül ajánlott. Olyan magyarázatok hangzanak el, illetve olyan matematikai leírások kerülnek bemutatásra, amelyek nagyban segítik a tananyag megértését. A tananyag elsajátítása pedig megértés nélkül fáradságos és legtöbbször eredménytelen küzdelem. Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

Ezek látogatása kötelező. A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti. Ennek alapján lehet kérdéseket feltenni a gyakorlatvezetőnek a jobb megértés érdekében.
A gyakorlatokon elvégzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Letölthető anyagok:

Jegyzőkönyv minta letölthető innen:

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

Kitöltetlen hagyományos jegyzőkönyv:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2020z.doc

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével, majd még a gyakorlaton történő feltöltésével történik. (Súlyos informatikai probléma esetén, egy héten belül papír alapon is benyújtható.)

2. A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

3. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

4. A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető megjegyzései mutatnak rá a hiányosságokra. Az ilyen jegyzőkönyveket ki kell javítani. Javítás után a jegyzőkönyv a gyakorlatvezető engedélyével ismételten feltölthető, de az eredeti minősítésen ez már nem változtat.

5. A gyakorlati jegy megállapítása az alábbiak alapján történik:

- 3 évközi dolgozat jegyei; a 4 hetes mérési ciklusonként történő írásbeli számonkérés (alkalmanként 5 kérdés, 30 perc) - hiányzás esetén a pótlás a gyakorlatvezetőnél szóbeli felelettel.

- A beadott jegyzőkönyvek minősítése. (A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette és nincs háromnál több „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyve.)

- A gyakorlaton végzett munka, felelés stb. minősége.
Mivel itt az egész félév teljesítményét értékeljük, külön javítási lehetőség nincs. (Elégtelen gyakorlati jegy esetén aláírás sem adható.)

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges. Ezt előre e-mail-ben mindkét gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

Az intézeti órarend letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2020_z.pdf

Három hetet meghaladó (nem pótolt) hiányzás esetén csak rendkívüli esetben, Intézet igazgatói engedéllyel folytathatók a félévi tanulmányok.

A félév végi aláírás feltételei (előadás és laboratóriumi gyakorlat)

1. A "Biofizika fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. Legalább elégséges (2) gyakorlati jegy.

Félév-végi számonkérés (kollokvium, „vizsga”, valójában beszélgetés biofizikai témákról)

A vizsga szóbeli. A véletlengenerátorral sorsolt kérdésekről való beszélgetés.Tehát a hallgatótól nem a „lecke” felmondását várjuk el, hanem értő magyarázatokat.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár
 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

 


 

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
 

   
   
   
   
   
   


 

Előadások

Előadások

1 Bevezető; (Dr. Herényi Levente) 2020.09.08.  
2 A geometriai optika összegzése (Dr. Herényi Levente) 2020.09.15.  
3 A Fermat-elv és alkalmazásai (Dr. Herényi Levente) 2020.09.22.  
4 A hullámoptika összegzése; Diffrakció; Fotonok (Dr. Herényi Levente) 2020.09.29.  
5 Sugárzásokról, ami közös bennük; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2020.10.06.  
6 Anyagszerkezet; atom, elektron (Dr. Herényi Levente) 2020.10.13.  
7 Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások (Dr. Herényi Levente) 2020.10.20.  
8 Sokatomos rendszerek; Gázok; Boltzmann-eloszlás; Szilárdtestek (Dr. Herényi Levente) 2020.10.27.  
9 Fényemisszió, fényszórás, fényabszorpció; Hőmérsékleti sugárzás (Dr. Herényi Levente) 2020.11.03.  
10 Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék (Dr. Herényi Levente) 2020.11.10.  
11 Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok (Dr. Herényi Levente) 2020.11.17.  
12 Lumineszcencia; Fényforrások; Lézer Az előadás követhető zoom-on IDE KATTINTVA (ID: 978 8231 9431) (Dr. Herényi Levente) 2020.11.24.  
13 Magsugárzások, radioaktív izotópok (Dr. Herényi Levente) 2020.12.01.  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal
Az előadás követhető zoom-on IDE KATTINTVA (ID: 971 7600 6819) (Dr. Herényi Levente)
2020.12.08.  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy személyazonosításhoz személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt mindenki hozzon magával. Ezek hiányában nem kezdheti meg a vizsgát. A feladatok kidolgozásához csak nem programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező számológépet lehet használni.

Az online  vizsga szabályai:          

1.      A vizsgához csak egy eszköz használható, ami lehetőség szerint számítógép legyen, vagy ha ez nincs akkor egy darab egyéb eszköz (tablet, telefon). Ha a vizsga során bármilyen okból megszakad a kapcsolat, a rektori utasítás szerint nem megjelentnek tekintendő.

2.      Az eszköz kamerájának folyamatos bekapcsolása kötelező. Nem használható fejhallgató vagy headset.

3.      A képernyő megosztása a vizsga teljes időtartama alatt kötelező, a zoom programon kívül csak a képlettár lehet megnyitva.

KÉPLETTÁR

Csak a pdf képlettárat használhatja, nyomtatottat nem. Fontos, hogy a teljes képernyőt kell megosztani a vizsga alatt és nem csak egy kiválasztott programot (pl. Adobe Acrobat)! 

4.      A vizsga során a hallgató kezeinek, arcának és felsőtestének végig látszaniuk kell a videón.

5.      A vizsga során a hallgató előtt csak üres papír és toll lehet amit a vizsga kezdetén kötelező a kamerának megmutatni.

6.      A vizsgázónál legyen a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a kamerán keresztül.  

vizsga lebonyolítása

A vizsga csak szóbeli lesz, online, Zoom-on keresztül. Miután a hallgató egy kérdést megválaszolt, akkor kapja a következő kérdést. A kérdés rövid átgondolása után meg kell kezdenie a választ, amivel kapcsolatban a vizsgáztató tovább kérdezhet.

A vizsga az ITC-n a felhőben rögzítésre kerül és ott 3 napig megőrzik a felvételt.

A vizsga napján reggel a honlapra a dokumentumok közé kitesszük, hogy ki (Neptun-kód)  milyen meeting ID-n jelentkezzen be és azt is, hogy kb. mikor fog sorra kerülni.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 15 órakor lesznek:
December 15, 22, 29
Január 5, 12, 19, 26

A konzultáció zoom linkjét itt fogjuk közzétenni a konzultáció előtt.
A január 26-i konzultáció az alábbi zoom linken érhető el:
https://semmelweis.zoom.us/j/98087641569?pwd=Y2FONFNpZXh5ZmUrdElhMm9lekx2Zz09
Meeting ID: 98087641569
Passcode: 530831

Az excel mintafeladatok elérhetők a bifilab.semmelweis.hu/bifilab honlapon.

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK kollokvium tételek 2020 [pdf] 2024.05.24.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1    
2
 
  mértékegység-átváltás
képletátrendezés
3   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
4 25, 26 Refraktometria: 18
további feladatok
5   feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
6   Fényabszorpció

A Szem Optikája

Nukleáris Alapmérés
7    
8 1-7.  
9 19, 20  
10    
11   Feladatok Polarimetria.pdf
12   további feladaotok erősítő
13 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
14

21, 22, 23

Röntgendiffrakció

 

további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6

Erősítő: 13, 14, 15

A gyakorlati jegyzet feladatgyűjteményéből feladott összes példa fontos.