Biofizika I. (FOK) 2021-2022

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2021.09.10.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.A jegyzőkönyvet a gyakorlat végén kell feltölteni a megadott honlapra.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Az intézeti órarend letölthető innen: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2021z.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli számonkérésnek tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével történik.

3.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

4.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2020z.doc

Vizsgák (FOK):

Csak szóbeli. A kérdéseket véletlen generálással kapja a vizsgázó részben az elméleti, részben a gyakorlati anyagból.
A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy  nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

A követleményrendszer letölthető innen

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Essentials of Dental Radiography and Radiology (Elsevier 2013)

Előadások

Előadások

1 Bevezetés a biofizikába, sugárzások jellemzése, elektromágneses spektrum (Dr. Liliom Károly) 2021.09.09. FOk_Biofizika1-1_video.html   FOK_Biofizika1-1_sugarzasok.pdf  
2 Geometriai optika: Fermat-elv, fénytörés, lencsék képalkotása, mikroszkóp (Dr. Schay Gusztáv) 2021.09.16. Geometric_optics_HU.pdf   video.html  
3 A fény, mint hullám: Huygens-elv, fényelhajlás, interferencia, felbontóképesség (Dr. Schay Gusztáv) 2021.09.23. wave_optics_HU.pdf   video_ho.html  
4 Fény és anyag kölcsönhatásai, szóródás, abszorpció, visszaverődés, színlátás (Dr. Liliom Károly) 2021.09.30. FOk_Biofizika1-4_video.html   FOK_Biofizika1-4_feny_es_anyag_kolcsonhatasai.pdf  
5 Atomok, molekulák, anyagszerkezet (Dr. Liliom Károly) 2021.10.07. FOk_Biofizika1-5_video.html   FOK_Biofizika1-5_atomok,_molekulak,_anyagszerkezet.pdf  
6 Hőmérsékleti sugárzás; az emberi test emissziója, az infradiagnosztika alapjai (Dr. Schay Gusztáv) 2021.10.14. video_wo.html   homsug_HU_SchG.pdf  
7 Lumineszcencia, lumineszcens fényforrások, alkalmazások az orvostudományban (Dr. Liliom Károly) 2021.10.21. FOK_Biofizika1-7_lumineszcencia.pdf   video_link.html  
8 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazásai (Dr. Haluszka Dóra) 2021.10.28. FOK_Biofizika1-8_Lezerek_HD.pdf   FOk_Biofizika1-8_video.html  
9 Modern mikroszkópos technikák (Dr. Haluszka Dóra) 2021.11.04. FOK_Biofizika1-9_Modern_mikroszkopos_technikak_HD.pdf   FOk_Biofizika1-9_video.html  
10 Röntgensugárzáselőállítása, spektruma, röntgensugárzás és anyag kölcsönhatása (Dr. Liliom Károly) 2021.11.11. FOK_Biofizika1-10_Rontgen1.pdf   FOK_Biofizika1-10_video.html  
11 A fény biológiai hatásai, orvosi alkalmazások (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2021.11.18. BiofizFeny2021.pdf   FOK_Biofiz1-11_video.html  
12 Röntgendiagnosztikai módszerek fizikai alapjai; (Dr. Liliom Károly) 2021.11.25. FOK_Biofizika1-12_Rontgen-2.pdf   FOk_Biofizika1-12_video.html  
13 Magsugárzások jellemzői, az izotópos nyomjelzés fizikai alapjai (Dr. Liliom Károly) 2021.12.02. FOK_Biofizika1-13_Magsugarzasok.pdf   FOK_Biofizika1-13_video.html  
14 Magsugárzások klinikai alkalmazásai: (Dr. Liliom Károly) 2021.12.09. FOK_Biofizika1-14_Magsugarzasok_klinikai_alkalmazasai.pdf   FOK_Biofizika1-14_video.html  

Vizsga

Vizsga

A vizsgázónál legyen kéznél a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a vizsgáztatóknak. Személyazonosítás nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgahelyek számának növelésére nincs mód a vizsgaidőszak során.

A vizsga a gyakorlati jegyzőkönyvek anyagából készített Excel-feladattal keződik (beugró), majd két gyakorlati kérdés, azután két elméleti kérdés következik. Mindegyik újabb vizsgarészre csak az előző sikeres teljesítése után mehet a vizsgázó. Az összes kérdést a BIFILAB-ba épített kérdésgenerátorral kapják a vizsgázók. Mindhárom rész sikeres teljesítése után egy összesített érdemjegyet adunk. A teljes vizsga során használható segédeszközök: képlettár, papír, toll, nem-programozható számológép.

Konzultációk a vizsgaidőszakban a következő napokon lesznek 15 órától a zoom rendszerben (a zoom linket néhány nappal a konzultáció előtt írjuk ki):
December 14, 21, 28
Január 4, 11, 18, 25

A január 25-i konzultációra
A következő linken lehet belépni: 
 

Dokumentumok

Dokumentumok

Kollokvium tételsor 2021z [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1 statisztika feladatok 1, 2  
2   Refraktometria: 18 további feladatok
3 8, 9, 54 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
4 25, 26 A Szem Optikája
5   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
6 19, 20  
7   Fényabszorpció
8 13, 14, 15 Nukleáris Alapmérés
9    
10 21, 22, 23 Feladatok Polarimetria.pdf
11   további feladaotok erősítő
12 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
13 37