Biofizika I. (FOK) 2016-2017

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2016.09.09.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja. A tényleges tesztben 40 kérdés várható.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 3 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta  első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”. (A GYTK-n, mivel ott létezik a gyakorlati jegy, a hagyományos 1-5-ig terjedő osztályzatot adjuk.)

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, dea számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatokon alapul.

7.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

8.      A hallgatói kartonra az elfogadást csak akkor lehet rávezetni, ha a hibátlan jegyzőkönyv bemutatásra került.

9.      A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette.

10.  A jegyzőkönyvek bemutatásának utolsó lehetősége az utolsó gyakorlat. A szemeszter lezárása után nincs lehetőség a jegyzőkönyvek bemutatására.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu04.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2016z.doc

Évközi számonkérések:

Az 5. és 9. héten 30 perces központi demonstráció. Az összesen 5 (egyenként 10 pontos) kérdésből 2 számolási feladat. Pótlási lehetőség a 13. továbbá a 14. héten.

Az első demonstráció anyaga az 1-4. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga az 5-8. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai. A pótlás csak a teljes anyagból lehetséges.

A két demonstráción összesen megszerezhető 100 pontból legalább 50 pont szükséges a félévi aláíráshoz. Amennyiben ez nem sikerül a pótláskor megszerezhető 100 pontból kell legalább 50 pontot elérni.

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Kedvezmények a félévi munka alapján (FOK):

Az a hallgató, akinek minden jegyzőkönyvét elsőre, tehát – a kivételektől eltekintve – a mérést követő hét gyakorlatán „Megfelelt” minősítéssel fogadják el, a félév végén bonusz 5 érdemjegyet kap, amelyet a kartonon a gyakorlati bonusz rubrikába kell beírni.

Az a hallgató, aki az előadáson feltett kérdések 75 %-ára helyesen válaszol, a félév végén bonusz 5 érdemjegyet kap, amelyet a kartonon az előadás bonusz rubrikába kell beírni. Az érintett hallgatók névsora a szemeszter végén közzé lesz téve.

Vizsgák és vizsgakedvezmények (FOK):

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok, gyakorlati kérdések és elméleti tételek által.

A kartonra beírt bonusz jegyek az átlagba beszámításra kerülnek és ezek figyelembe vételével kapható meg a vizsgán a példamegoldás alóli mentesség.

Az a hallgató, akinek demonstrációs átlaga eléri a 4-et, 5-ös részjeggyel felmentést kap a vizsgán a számolási feladatok megoldása alól. Ekkor csak gyakorlati és elméleti kérdéseket kell húznia.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az eddigi évek gyakorlatával ellentétben nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Biostatisztika I : Normális eloszlás, paraméterek, mintavétel, gyakorisági eloszlás, statisztikai jellemzők, paraméterek becslése; lineáris regresszió () 2016.09.05. statisztika2016.pdf  
2 Biostatisztika II: Statisztikai döntés, hipotézisvizsgálat, statisztikai próbák (egymintás-, kétmintás-, korrelációs t-próba, khi-2-próba); kontingencia táblák használata a klinikumban, korrelációs módszerek () 2016.09.12. Hipotezis_vizsgalatok_2016.pdf  
3 Sugárzások, jellemző mennyiségek; csoportosítás, elektromágneses spektrum; a fény kettős természete;, fényelhajlás, interferencia, monokromátorok, anyaghullám. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.09.19. 2016_09_19_biofizika3_CsG.pdf  
4 A fény kölcsönhatásai I, a fénytörés, optikai eszközök, Fénymikroszkóp, elektronmikroszkópok (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.09.26. 2016_09_26_biofizika4_CsG.pdf  
5 A fény kölcsönhatásai II. visszaverődés, szóródás, abszorpció: az intenzitás gyengülésének törvénye, gyakorlati alkalmazások; a tárgyak színét meghatározó fizikai jelenségek (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.10.03. 2016_10_03_biofizika5_CsG.pdf  
6 Lumineszcencia: a jelenség leírása, jellemzői, lumineszcencia sugárzó fényforrások, gyakorlati alkalmazások az orvostudományban (Dr. Kaposi András) 2016.10.10. biofiz16osz_7.pdf  
7 A lézerek működési elve, típusai, orvosi alkalmazási területei. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.10.15. 2016_10_15_biofizika6_CsG.pdf  
8 Hőmérsékleti sugárzás jellemzői és a jelenség leírása; az emberi test emissziója, orvosi vonatkozások, infradiagnosztika (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.10.17. 2016_10_17_biofizika7_CsG.pdf  
9 A fény biológiai hatásai, orvosi alkalmazások (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.10.24. 2016_10_24_biofizika8_CsG.pdf  
10 Röntgensugárzás 1: előállítása, spektruma, a röntgensugárzás és anyag kölcsönhatása (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.11.07. 2016_11_07_biofizika9_CsG.pdf  
11 Röntgensugárzás 2: a röntgendiagnosztikai módszerek fizikai alapjai; szummációs kép, fogászati röntgentechnikák, rétegfelvétel, a CT alapelve, CT generációk. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.11.14. 2016_11_14_biofizika10_CsG.pdf  
12 Magsugárzások: fajtái, jellemzői; az izotópos nyomjelzés fizikai alapjai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.11.21. 2016_11_21_biofizika11_CsG.pdf  
13 Magsugárzások klinikai alkalmazásai: a radioizotópos diagnosztikai eljárások alapjai, gamma-kamera, SPECT, PET alapelve; sugárterápia. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.11.28.  
14 Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.12.05. 2016_12_05_biofizika12_CsG.pdf  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy fényképes igazolványt mindenki hozzon magával! A feladatok kidolgozásához csak un. kétsoros kijelzővel rendelkező számológépet lehet használni.

Pótdemonstráció (mindkét demonstráció anyagából): dec.1 (csütörtök) 17 óra Szent-Györgyi terem

Pót-pótdemonstráció (mindkét demonstráció anyagából): dec.8 (csütörtök) 17 óra Szent-Györgyi terem

Biofizika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órakor:
December 12, 19, 28, január 2, 9, 16, 23.

Dokumentumok

Dokumentumok

FOK kollokviumi tételek 2016 [doc] 2024.05.22.
felevi gyakorlati tetelek_2016 [pdf] 2024.05.20.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlatokhoz
1    
2   Refraktometria: 18
további feladatok
3 statisztika feladatok 1-9  
4 8, 9  
5 17, 25, 26, 54, 55 feladatok a 2. ciklus gyakorlataihoz
6   Mikroszkóp I: 16
további feladatok
7 13, 14, 15  
8 19, 20 Feladatok_NuklAlap.pdf
9   Feladatok_SzemOptika.pdf
10 21, 22, 23 Feladatok_Fenyabszorpcio.pdf
11    Feladatok Polarimetria.pdf
12 30-36, 39  
13    
14 37  

 

A további feladat listákból a félévi vizsgára az alábbi sorszámúak fontosak:

Mikroszkóp I.: 2.23, 2.28

Refraktométer: 2.10, 2.12, 2.14

Fényemisszió: 2.56

Rezonancia: 11.2, 11.3

Mikroszkóp II.: 2.34, 2.35

Fényabszorpció: 2.77, 2.78, 2.152

A szem optikája:  4.5, 4.9

Nukleáris alapmérés: 12.1, 12.4, 12.6