Orvosi biofizika II. 2018-2019

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatása kötelező, de ezt Intézetünkben legfeljebb csak esetenként ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni. A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) az alábbi kinyomtatott jegyzőkönyv űrlap első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául is.

Jegyzőkönyvűrlap letölthető itt:
Jegyzőkönyvűrlap

Letölthető mintajegyzőkönyv:
Refraktometria_(mintajegyzőkönyv)

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2019t.doc

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2. A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész) gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3. A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek) kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a mások által korábban elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, de a számítógép használata egyébként kiemelten javasolt. Aki ezt valamilyen oknál fogva nem tudja megoldani, annak milliméterpapíron kell elvégeznie a grafikus ábrázolásokat. Ettől eltérő megoldásokat nem fogadunk el.

4. Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán szereplő feladatokat kérjük számon.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu04.pdf

5. A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvűrlapon szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6. A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész) a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

1. Valódi pótlás: a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes írásos (e-mail) beleegyezésével. Azt, hogy cikluson belül hol lehet pótolni, az órarend és a gyakorlatok sorrendje alapján lehet eldönteni. Az egyes gyakorlatvezetők elérhetőségét a „Munkatársak” menüpontban lehet megtalálni.

Félévközi tanulmányi ellenőrzések (demonstrációk)

Félévenként 2 demonstrációt tartunk az évfolyamnak egyszerre, gyakorlaton kívüli időpontban, az esti órákban a 6. . és 10. héten, melynek összetétele a következő: 2 számolási feladat, 1 ábrakészítés, 1 leíró feladat és 1 komplexebb, gondolkodtatóbb feladat. Az utóbbi 3 közül egy a gyakorlatokhoz kapcsolódik. Itt kell megjegyezni, hogy a tananyag elsajátításához a segédanyagok mindegyike szükséges, tehát sok esetben a tankönyv használata nélkül csupán a feltöltött vázlatokból nem lehet felkészülni. A kidolgozási idő 30 perc, a megszerezhető maximális pontszám demonstrációnként 50. Az első demonstráció anyaga az 1.-5. hét előadásai és a bevezető gyakorlat valamint az első 4 hetes ciklus (1.-5. hét) gyakorlatai. A második demonstráció anyaga a 6.-9. hét előadásai és a második 4 hetes ciklus (6.-9. hét) gyakorlatai.

Demonstráció pótlása

Első pótlási lehetőség. A 14. héten mindkét félévközi demonstráció anyagából. Ezen azok is részt vehetnek, akik javítani szeretnék korábbi eredményeiket, de a részvétel a korábbi eredmények törlésével jár ezért itt összesen 100 pont szerezhető.

Második pótlási lehetőség. A 15. héten mindkét félévközi demonstráció anyagából, csak az aláírás megszerzése érdekében. A részvétel itt is a korábbi eredmények törlésével jár és összesen 100 pont szerezhető.

A félév végi aláírás feltételei

1. Az előadások minimum 75 %-án való részvétel.

2. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

3. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

4. A félévközi 2 demonstráción összesen vagy a pótdemonstrációk egyikén legalább 50 pont elérése.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által minősített összes jegyzőkönyvet, amelyeknek anyaga akkor is része lehet a vizsgának, ha az adott gyakorlat valamilyen okból elmaradt. Amennyiben a vizsgáztató olyan alapvető javításra ítélt jegyzőkönyvet talál, amelyen a javítás nyomai nem látszanak, a vizsga megkezdését nem engedélyezi.

A vizsga szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató először ellenőrzi a feladatmegoldásokat. Amennyiben mindkét feladat megoldását elfogadta, ellenőrzi a húzott gyakorlati kérdés kiértékelését majd az ehhez kapcsolódó további kérdésekre kapott válaszok alapján részjegyet ad a gyakorlati kérdésre (fél jegyek is adhatók). Amennyiben a vizsgáztató a „kijavított” jegyzőkönyvekben még jelentős hibákat talál, egyet levon ebből a jegyből.

Ha ez az osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató 2 elméleti tételt, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. Itt jegyezzük meg, hogy az elméleti tételeken szereplő sok szöveg csak iránymutatásnak, segítségnek tekintendő, mind a vizsgázó, mind a vizsgáztató részére, az ott szereplő összes részletet a vizsgáztató nem fogja kikérdezni. Csupán azokból válogatva folytatja a beszélgetést a vizsgázóval.

A végső vizsgajegy az említett 3 osztályzat átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor átlagolás helyett a végső jegy legfeljebb 2 lehet. Ha valamelyik részjegy 1, akkor a végső jegy is csak 1 lehet.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Vizsgakedvezmények

Amennyiben a hallgató a két demonstráción a feladatmegoldásra megszerezhető pontokat mind megszerzi és a demonstrációk összpontszáma a legalább 75 pont, akkor a vizsgán nem kell feladatot megoldania és rögtön a gyakorlati tétellel kezdhet.

Ha a két demonstráció összege legalább 85 pont, akkor az előző részben említett 3 részjegy mellé még egy 5-ös részjegyet is kap a hallgató, ezzel javítva az átlagot.

A fenti vizsgakedvezmények csak az első próbálkozás alkalmával érvényesek.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt az Orvosi biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Orvosi biofizika I. tárgyból.

Képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

Intézkedési terv az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hunyady_OMHV_intezkedesi_terv.pdf

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása, tulajdonságai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: II/3.1, (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.02.06. 2019_02_06_rtg_KM.pdf  
2 Röntgensugárzás diagnosztikai alkalmazásai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.02.13. 2019_02_13_rtg_alk_KM.pdf  
3 Termodinamika - egyensúly, változás, főtétele. Kapcsolódó könyvfejezetek: III/3.3, III/3.4 (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.02.20. 2019_02_20_termodinamika_ZM.pdf  
4 Transzportfolyamatok I: Diffúzió, Brown-mozgás, Ozmózis Kapcsolódó gyakorlat: Diffúzió. Kapcsolódó könyvfejezet: III/2 (Dr. Veres Dániel) 2019.02.27. Biofizika_II_2018_19_diffuzio.pdf   diff_ea_kerdes_hu.pdf   ozmolaritas_szamitas.xlsx  
5 Transzportfolyamatok II: Folyadékok és gázok áramlása. A vér mint folyadék. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.03.06. 05_aramlas_ver.pdf  
6 Bioelektromos jelenségek. Kapcsolódó gyakorlatok: Erősítő, impulzusgenerátor, EKG Kapcsolódó könyvfejezetek:III/4. () 2019.03.13. bioelektronika_2019.pdf  
7 Hang, ultrahang. Kapcsolódó könyvfejezet: II/2.4, VIII/4.2 (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.03.20. Hang_Ultrahang_20190320.pdf  
8 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás. Kapcsolódó gyakorlatok: Szenzor, Audiometria Kapcsolódó könyvfejezet: IV (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.03.27. 2019_03_27_receptor_KM.pdf  
9 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek. Kapcsolódó könyvfejezet: I/4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.04.03. 10_Viz_Biopolimer_CUR.pdf  
10 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti mexhanika Kapcsolódó könyvfejezet: V (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2019.04.10. Mozgas19.pdf   Biomechanika_2019.pdf  
11 Tavaszi szünet 2019.04.17.  
12 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Röntgendiffrakció, tömegspektrometria. Rádióspektroszkópiai módszerek, MRI alapjai Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.04.24. Biomol_Rendsz_X_Mass_NMR_20190424.pdf  
13 Ünnepnap 2019.05.01.  
14 Vérkeringés és szívműködés. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás, EKG Kapcsolódó könyvfejezet: III/1.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.05.08. Keringes_Sziv_curr.pdf  
15 A légzés biofizikája. Fizikális vizsgálat. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.05.15. legzes_fizikalis_vizsgalat_20190515.pdf  

Vizsga

Vizsga

Kérjük, hogy személyazonosításhoz személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt mindenki hozzon magával. Ugyancsak hozza magával a mérési jegyzőkönyveit. Ezek hiányában nem kezdheti meg a vizsgát. A feladatok kidolgozásához csak nem programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező számológépet lehet használni.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 14órakor a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

Május 20, 24
Június 3, 7, 17, 24
Július 1

Verseny

Verseny

A 2018/19 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2018. május 2. (csütörtök) 17:30-19:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk összeredménye legalább 150 pont (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi jeles, vagy jó vizsgajeggyel, jeles – 85 pont, jó – 75 pont)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Eredmények
 

ÁOK        
         
Di Giovanni Márk ÁOK A3 186 pont I. hely
Seress Iván ÁOK A1 139 pont II. hely
Kerestély Márk ÁOK H2 135 pont II. hely
Nagy Anna ÁOK F1 122 pont III. hely
Rajmon Martin ÁOK A2 122 pont III. hely
Baráth Petra ÁOK F1   III. hely
Boga Márton ÁOK G3   példa 5

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 21, 22, 23 további feladaotok erősítő
3   További feladatok Röntgen
4 További feladatok diffúzió, ozmózis  
5 56, 57, 59  
6 73, 74 további feladatok EKG
7 61, 88, 89 Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
8   Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
9   további feladatok izotópdiagnosztika
10    
11 97-103  
12    
13    
14    

Képlettár

A szigorlatra a további feladatok közül a következők fontosak:

Erősítő: 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14
A szigorlaton az első féléves feladatok is megoldandóként szerepelnek.