Biofizika 1. (GyTK) 2022-2023

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra.

Előadás: Kedd 10:15 - 11:35 között a Békésy előadóteremben.

Kreditérték: 4

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

A követelményrendszer letölthető innen.

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2022.09.09.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/mintateszt_biofiz_magyar.pdf

Előadások

Ezek látogatása feltétlenül ajánlott. Olyan magyarázatok hangzanak el, illetve olyan matematikai leírások kerülnek bemutatásra, amelyek nagyban segítik a tananyag megértését. A tananyag elsajátítása pedig megértés nélkül fáradságos és legtöbbször eredménytelen küzdelem. Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

Ezek látogatása kötelező. A gyakorlaton felkészülten kell megjelenni. A felkészülés a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozását jelenti. Ennek alapján lehet kérdéseket feltenni a gyakorlatvezetőnek a jobb megértés érdekében.
A gyakorlatokon elvégzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Letölthető anyagok:

Jegyzőkönyv minta letölthető innen:

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

Kitöltetlen hagyományos jegyzőkönyv:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2022z.pdf

A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1. A jegyzőkönyv elkészítése az intézeti honlapról letöltött excel jegyzőkönyv megfelelő kitöltésével, majd még a gyakorlaton esedékes feltöltésével történik.

2. A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatain alapul.

3. Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle minősítés adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

4. A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető megjegyzései mutatnak rá a hiányosságokra. Az ilyen jegyzőkönyveket ki kell javítani. Javítás után a jegyzőkönyv a gyakorlatvezető engedélyével ismételten feltölthető, de az eredeti minősítésen ez már nem változtat.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Mulasztott gyakorlat pótlása a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges. Ezt előre e-mail-ben mindkét gyakorlatvezetővel egyeztetni kell.

Az intézeti órarend letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2022z.pdf

Három hetet meghaladó (nem pótolt) hiányzás esetén csak rendkívüli esetben, Intézet igazgatói engedéllyel folytathatók a félévi tanulmányok.
 

Félévközi teljesítmény-értékelés

 • a félév során egyetlen tanulmányi ellenőrzésre kerül sor
 • formája: moodle teszt, maximum 30 perc, a gyakorlaton megírva
 • feladatok: vizsgareleváns számolási feladatok, ábraelemzés, elméleti kérdések
 • tartalom: az első két gyakorlati ciklus (vagyis az első 10 hét gyakorlatainak) anyaga + számolási feladatok
 • időpont: 11. oktatási hét  (november 14-18)
 • a tesztírás során a képlettár és számológép használható
 • elnyerhető bónusz:
 • az elérhető pontok legalább 75%-ának megszerzése esetén mentesség a két gyakorlati tétel egyike alól
 • a bónusz elérése nem jelent jeles részjegyet az elengedett vizsgarészből, sem pedig önmagában sikeres vizsgát, hanem a számonkérés módja egyszerűsödik.
 • sikertelen vizsga esetén a bónusz elvész, tehát az ismétlővizsgán már a teljes kérdéssort meg kell válaszolnia a vizsgázónak
 • a teszt nem ismételhető vagy pótolható, megírására kizárólag a gyakorlat idejében, a saját csoportnál nyílik lehetőség
 • a feladatok megtekintésére a 12. héten van lehetőség a gyakorlatvezető jelenlétében, amennyiben erre a hallgató igényt tart

A félév végi aláírás feltételei (előadás és laboratóriumi gyakorlat)

1. Jelenlét a gyakorlatok legalább 75 %-án

2. A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette és nincs háromnál több „Nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyve.

Félév-végi számonkérés (
A vizsga szóbeli (kollokvium, valójában beszélgetés biofizikai témákról).
Tehát a hallgatótól nem a „lecke” felmondását várjuk el, hanem értő magyarázatokat.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár
 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt a Biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Biofizika I. és a Biofizika fizikai alapjai tárgyból.

 

 


 

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei: a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
 

Előadások

Előadások

1 Bevezető; (Dr. Herényi Levente) 2022.09.06.  
2 Néhány alapvető fizikai jelenség és magyarázatuk. (Dr. Herényi Levente) 2022.09.13.  
3 A geometriai optika; Fermat-elv; Fényvisszaverődés, fénytörés, görbült felületen is (szem). (Dr. Herényi Levente) 2022.09.20.  
4 Lencsék, lencserendszerek leképezése; Nagyító, mikroszkóp és nagyításuk. Az új modell szükségessége. (Dr. Herényi Levente) 2022.09.27.  
5 A hullámoptika, fényelhajlás két keskeny résen; Optikai rács. Elektromágneses sugárzás. (Dr. Herényi Levente) 2022.10.04.  
6 Fotonok. A sugárzásokról általában; A sugárzás intenzitásának gyengülése (Dr. Herényi Levente) 2022.10.11.  
7 Atom, elektron; A témakörhöz kapcsolódó legfontosabb kísérletek, elgondolások. H atom a Bohr-modell alapján. (Dr. Herényi Levente) 2022.10.18.  
8 A dualitás. Kvantumszámok, további kísérletek, spin. Atomi illetve molekuláris kölcsönhatások. Sokrészecske rendszerek. Gázok. (Dr. Herényi Levente) 2022.10.25.  
9 Ünnepnap 2022.11.01.  
10 Barometrikus formula. Boltzmann-eloszlás. Szilárdtestek. Rácshibák. (Dr. Herényi Levente) 2022.11.08.  
11 Szennyezéses kristályok. Folyadékkristályok. Víz. Felületi feszültség. Hidrofób kölcsönhatás. Fehérjék. (Dr. Herényi Levente) 2022.11.15.  
12 Fényemisszió, fényabszorpció, fényszórás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia, fényforrások, lézer. (Dr. Herényi Levente) 2022.11.22.  
13 Radioaktív izotópok, magsugárzások. (Dr. Bozó Tamás) 2022.11.29. Magsugarzasok_GYTK_20221129_handout_BT.pdf  
14 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal. (Dr. Orosz Ádám) 2022.12.06. Rontgen_OA_2022.pdf   Röntgen_előadás_felvétel  

Vizsga

Vizsga

A vizsgák 8:30-kor kezdődnek az intézet gyakorlóiban. Kérjük, hogy a gyakorlói folyosó előtti területen várakozzanak! Fényképes igazolványt hozzanak magukkal a vizsgára!

A február 7-i konzultáció 14 órakor lesz! zoom linkje:
https://semmelweis.zoom.us/j/3375901409

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK biofizika kollokvium 2022-2023 [pdf] 2024.05.27.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlatokhoz
1    
2
 
  mértékegység-átváltás
képletátrendezés
3   Mikroszkópia I: 16
további feladatok
4 25, 26 Refraktometria: 18
további feladatok
5   feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz
6   Fényabszorpció

A Szem Optikája

Nukleáris Alapmérés
7    
8 1-7.  
9 19, 20  
10    
11   Feladatok Polarimetria.pdf
12 13, 14, 15 további feladaotok erősítő
13 30-36, 39 Dozimetria: 41, 45, 47-51
14

21, 22, 23

Röntgendiffrakció