Orvosi biofizika II. 2017-2018

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta (3. melléklet) első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”.

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, dea számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyv elfogadásáról a gyakorlat elvégzése utáni – a kivételektől eltekintve – az egy héttel későbbi gyakorlaton döntés születik. Amennyiben a minősítés „Nem felelt meg”, vagy „Javítandó”, akkor a hibák javítása (H rész)a hallgató felelőssége, de a vizsgáztató a szóbeli vizsgán ezt ellenőrizni fogja. A javítás során a hibás rész is maradjon meg a jegyzőkönyvben, hogy értelmezhető legyen a javítás miértje. Kisebb hibák javításához nem szükséges új lapok (H rész) beiktatása.

7.      Hiányzás pótlása másik csoportban mindkét gyakorlatvezető együttes és előzetes beleegyezésévellehetséges.

8.      Hiányzó jegyzőkönyv pótlása (a hallgató egyik csoportban sem tudott részt venni a gyakorlaton) a saját gyakorlatvezető által adott mérési adatokkal oldható meg, de hiányzásnak számít.

9.      Háromnál több „Nem felelt meg”minősítésű jegyzőkönyv esetén a félév nem irható alá.

10.  A vizsgán az összes jegyzőkönyvet be kell mutatni. Javítatlan hibák esetén eggyel rosszabb vizsgajegy adandó a gyakorlati kérdésre.

Félévközi ellenőrzések
Félévenként 2 demonstrációt fogunk tartani az évfolyamnak egyszerre, gyakorlaton kívüli időpontban, az esti órákban a 6. és 11. héten, (a tavaszi szünet számít 8. hétnek) melynek összetétele a következő: 2 számolási feladat (megadott listából), 1 ábra készítés, 1 leíró feladat és 1 komplexebb, gondolkodtatóbb feladat. Az utóbbi 3 közül egy a gyakorlatokhoz kapcsolódik. A kidolgozásra tervezett idő 30 perc. Az első demonstráció anyaga az 1-5. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga a 6-10. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai.
Pótdemo a 14. héten, pót-pót a 15. héten lesz mindkét demonstráció anyagából. Az aláírás feltétele legalább 50 % elérése a két demonstrációból összesen (a megszerezhető 100 pontból legalább 50).

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Bónuszpontok szerezhetők az alábbiakkal:

Ha a hallgató az összes jegyzőkönyvét (legfeljebb egy kivétellel) elsőre, hibátlanul elkészíti, tehát mindig „Megfelelt” minősítést szerez, +10 pontot kap a demonstráció összpontszámához. A kivétel nem lehet nem elfogadott, csak javítandó.

A félév végi aláírás további követelményei:
1.) A gyakorlatok min.75 %-án való részvétel (háromnál több hiányzás esetén az intézet a félévet nem fogadja el);
2.) A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.) A jegyzőkönyvet a mérést követő hét gyakorlatán kell bemutatni.

A mulasztott gyakorlatok pótlása


1. Valódi pótlás: a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével (a saját és a másik csoport gyakorlatvezetőjének hozzájárulása esetén).
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf
2. Jegyzőkönyv pótlás (hiányzásnak számít):A gyakorlatvezető által szolgáltatott mások által mért adatok alapján jegyzőkönyv készítés
A vizsgán be kell mutatni a vizsgáztatónak a kinyomtatott és a gyakorlatvezető által minősített összes jegyzőkönyvet, amelyeknek anyaga akkor is része a vizsgának, ha az adott gyakorlat valamilyen okból elmaradt..

Igen kivételes méltányolandó esetben három hetet meghaladó hiányzás esetén csak az Intézet igazgatójának van joga a félév elfogadását jelentő aláírás megadására.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_feladatok_I_II_felev_hu04.pdf

refraktometria_mintajegyzokonyv.pdf

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2018t.doc

Félév-végi számonkérés módja:

Csak szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató a megoldások valamint a jegyzőkönyvek ellenőrzése után továbbá a csak ehhez a vizsgarészhez kapcsolódó feltett kérdések alapján, külön-külön részjegyet ad a feladatmegoldásra és a gyakorlatra. Ha mindkét osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató elméleti tételeket, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. A végső vizsgajegy ezen osztályzatok átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor nem átlagolunk, hanem a végső jegy legfeljebb 2 lehet.

A számonkéréseken képlettár használható.képlettár

Vizsgakedvezmények:

Amennyiben a hallgató a két demonstráción a feladatmegoldásra megszerezhető pontokat mind megszerzi és a demonstrációk összpontszáma a bónuszpontokkal együtt legalább 80 pont, akkor a vizsgán nem kell feladatot megoldania és ez a részjegye 5.

Ha a két demonstráció (+bonusz pontok) összege legalább 90 pont (a lehetséges 110-ből), akkor a fenti 4 részjegy mellé még egy 5-ös részjegyet is kap a hallgató, ezzel javítva az átlagot.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

Intézkedési terv az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hunyady_OMHV_intezkedesi_terv.pdf

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása, tulajdonságai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: II/3.1, (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.02.07. 2018_02_07_Rtg_KM.pdf  
2 Röntgensugárzás diagnosztikai alkalmazásai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.02.14. 2018_02_14_Rtg_alkalmazas_KM.pdf  
3 Termodinamika - egyensúly, változás, főtétele. Kapcsolódó könyvfejezetek: III/3.3, III/3.4 (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.02.21. BIOFIZIKAI_TERMODINAMIKA(2)_ZM.pdf   2018_02_21_termodinamika_ZM.pdf  
4 Transzportfolyamatok I: Diffúzió, Brown-mozgás, Ozmózis Kapcsolódó gyakorlat: Diffúzió. Kapcsolódó könyvfejezet: III/2 (Dr. Veres Dániel) 2018.02.28. Biofiz_Diffuzio_2018.pdf  
5 Transzportfolyamatok II: Folyadékok és gázok áramlása. A vér mint folyadék. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.03.07. 2018_03_07_aramlas_KM.pdf  
6 Bioelektromos jelenségek. Kapcsolódó gyakorlatok: Erősítő, impulzusgenerátor, EKG Kapcsolódó könyvfejezetek:III/4. () 2018.03.14. bioelektronika_2018.pdf  
7 Hang, ultrahang. Kapcsolódó könyvfejezet: II/2.4, VIII/4.2 (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.03.21. 2018_03_21_Hang_Ultrahang_KM.pdf  
8 Tavaszi szünet 2018.03.28.  
9 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás. Kapcsolódó gyakorlatok: Szenzor, Audiometria Kapcsolódó könyvfejezet: IV (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.04.04. 2018_04_04_receptor_szem_ful_KM.pdf  
10 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek. Kapcsolódó könyvfejezet: I/4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.04.11. 2018_04_11_viz_makromol_KM.pdf  
11 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti rugalmasság. Kapcsolódó könyvfejezet: V (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2018.04.18. Mozgas.key.pdf   Biomechanika_2018.pdf  
12 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Röntgendiffrakció, tömegspektrometria Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.04.25. 2018_04_25_biomol_rendszerek_vizsg_KM.pdf  
13 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Rádióspektroszkópiai módszerek, MRI alapjai Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.05.02. 2018_05_02_ESR_NMR_KM.pdf  
14 Vérkeringés és szívműködés. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás, EKG Kapcsolódó könyvfejezet: III/1.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.05.09. 2018_05_09_keringes_sziv_KM.pdf  
15 A légzés biofizikája. Fizikális vizsgálat. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.05.16. 2018_05_16_legzes_fiz_KM.pdf  

Vizsga

Vizsga

Pót-pótdemonstráció május 16-án 17:45-kor a Szent_Györgyi teremben.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor lesznek:
Május 23, 28
Június 4, 11, 18, 25
Július 2.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsgák 8:30-kor kezdődnek. Jegyzőkönyvek és fényképes igazolvány hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

Verseny

Verseny

A 2017/18 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2018. május 3. (csütörtök) 18:00-20:00 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk összeredménye legalább 150 pont (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi jeles, vagy jó vizsgajeggyel, jeles – 85 pont, jó – 75 pont)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Helyezések              
név kar csoport          
Orbán Gábor ÁOK F2 I. helyezés      
Vikár Simon ÁOK E1 II. helyezés      
Czunyi Edina ÁOK H2 II. helyezés      
Kárász Nóra ÁOK B3 II. helyezés      
Silvas János ÁOK A1 III. helyezés      
Beke Sámuel ÁOK E1 dicséret        
Pichner Éva ÁOK A3 dicséret        
Horváth Nóra ÁOK E2 dicséret        
Bencsik Barnabás ÁOK B3 példa 5        
               
               
Kasza Robin FOK 1 I. helyezés      
Fehér Barbara FOK 6 II. helyezés      
Vörös Balázs FOK 2 III. helyezés      
Borsik Bálint FOK 2 dicséret        
Kléh Györk FOK 6 példa 5        
               
Major Ábel GyTK B2 I. helyezés      
Dobó Máté GyTK B1 II. helyezés      
Steiger Kristóf GyTK B1 dicséret        
               
A dícséretben részesülő hallgatóknak elméleti és gyakorlati tételeket kell húzni a vizsgán.
               

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 21, 22, 23 további feladaotok erősítő
3   További feladatok Röntgen
4 http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/diff_ea_kerdes_hu_v2.pdf  
5 56, 57, 59  
6 73, 74 további feladatok EKG
7 61, 85, 88, 89 Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
8   Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
9   további feladatok izotópdiagnosztika
10    
11 97-103  
12    
13    
14    

Képlettár

A szigorlatra a további feladatok közül a következők fontosak:

Erősítő: 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14
A szigorlaton az első féléves feladatok is megoldandóként szerepelnek.