Biofizika II. (FOK) 2017-2018

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.

Óramegoszlás: heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 5

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. .

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta  első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”. (A GYTK-n, mivel ott létezik a gyakorlati jegy, a hagyományos 1-5-ig terjedő osztályzatot adjuk.)

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, dea számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatokon alapul.

7.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

8.      A hallgatói kartonra az elfogadást csak akkor lehet rávezetni, ha a hibátlan jegyzőkönyv bemutatásra került.

9.      A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette.

10.  A jegyzőkönyvek bemutatásának utolsó lehetősége az utolsó gyakorlat. A szemeszter lezárása után nincs lehetőség a jegyzőkönyvek bemutatására.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_minimum_feladatok_IIfelev_hu.docx

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2018t.doc


 

Évközi számonkérések:

A 6. és 11. héten 30 perces központi demonstráció. (a 8. hét a tavaszi szünet). Az összesen 5 (egyenként 10 pontos) kérdésből 2 számolási feladat. Pótlási lehetőség a 14. továbbá a 15. héten.

Az első demonstráció anyaga az 1-5. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga a 6-10. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai. A pótlás csak a teljes anyagból lehetséges.

A két demonstráción összesen megszerezhető 100 pontból legalább 50 pont szükséges a félévi aláíráshoz. Amennyiben ez nem sikerül a pótláskor megszerezhető 100 pontból kell legalább 50 pontot elérni.

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Kedvezmények a félévi munka alapján (FOK):

Az a hallgató, akinek minden jegyzőkönyvét elsőre, tehát – a kivételektől eltekintve – a mérést követő hét gyakorlatán „Megfelelt” minősítéssel fogadják el, a félév végén bonusz 5 érdemjegyet kap, amelyet a kartonon a gyakorlati bonusz rubrikába kell beírni.

Az a hallgató, aki az előadáson feltett kérdések 75 %-ára helyesen válaszol, a félév végén bonusz 5 érdemjegyet kap, amelyet a kartonon az előadás bonusz rubrikába kell beírni. Az érintett hallgatók névsora a szemeszter végén közzé lesz téve.

Vizsgák és vizsgakedvezmények (FOK):

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok, gyakorlati kérdések és elméleti tételek által.

A kartonra beírt bonusz jegyekfigyelembe vételével kapható meg a vizsgán a példamegoldás alóli mentesség.

Az a hallgató, akinek demonstrációs átlaga eléri a 4-et, 5-ös részjeggyel felmentést kap a vizsgán a számolási feladatok megoldása alól. Ekkor csak gyakorlati és elméleti kérdéseket kell húznia.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Essentials of Dental Radiography and Radiology (Elsevier 2013)

Előadások

Előadások

1 MRI – a diagnosztikai képalkotás alapjai (Dr. Szigeti Krisztián) 2018.02.06. 2018_02_05_MRI_SzK.pdf  
2 Sugárterápia. Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2018.02.13. 2018_02_13_dozimetria_CsG.pdf   2018_02_13_sugter_CsG.pdf  
3 Ionizáló sugárzások dozimetriája II: mag- és röntgensugárzás mérése, detektorok; a sugárterhelés forrásai, sugárvédelem (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2018.02.20. 2018_02_20_dozimetria2_CsG.pdf  
4 Hang – Ultrahang (UH): A hang (ultrahang), mint fizikai jelenség; az UH előállítása. Az ultrahangos képalkotás alapelve (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2018.02.27. 2018_02_27_UH_CsG.pdf   2018_02_27_UH2_CsG.pdf  
5 Emberi test, mint jelgenerátor: jelek, jelfeldolgozás, jelmegjelenítés, A diagnosztikai kép megjelenítésének alapelve. () 2018.03.06. Jelfeldolgozas2018.pdf  
6 Transzportfolyamatok: gázok, folyadékok áramlása csövekben (alkalmazás: véráramlás, légzés) () 2018.03.13. FOKtransz17_1.pdf  
7 Transzportfolyamatok 2: diffúzió és szerepe a szervezetben () 2018.03.20. FOKtransz17_2.pdf  
8 Tavaszi szünet 2018.03.27.  
9 Transzportfolyamatok 3. () 2018.04.03. 2018_04_03_transzport_CsG.pdf   FOKtransz17_3.pdf  
10 Biomolekuláris rendszerek vizsgálata. Mikroszkópos technikák; AFM; spektroszkópiák - abszorpciós, fluoreszcencia (Dr. Kis-Petik Katalin) 2018.04.10. 2018_04_10_mikroszkop_KPK.pdf  
11 Bioelektromos jelenségek I: a nyugalmi membránpotenciál fizikai értelmezése. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2018.04.17. 2018_04_17_membpot_CsG.pdf  
12 Egyetemi nap, az előadás elmarad. 2018.04.24.  
13 A munka ünnepe 2018.05.01.  
14 Bioelektromos jelenségek II.: az ingerületi állapot kialakulása, az akciós potenciál terjedése. A szenzoros működés biofizikája. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2018.05.08. 2018_05_08_szenzor.pdf  
15 Nagyfrekvenciás hőterápia fizikai alapjai; impulzusgenerátorok és alkalmazási területeik (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2018.05.15. 2018_05_15_fizioterapia_CsG.pdf  

Vizsga

Vizsga

Pót-pótdemonstráció május 16-án 17:45-kor a Szent_Györgyi teremben.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor lesznek:
Május 23, 28
Június 4, 11, 18, 25
Július 2.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsgák 8:30-kor kezdődnek. Jegyzőkönyvek és fényképes igazolvány hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

Verseny

Verseny

A 2017/18 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2018. május 3. (csütörtök) 18:00-20:00 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk összeredménye legalább 150 pont (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi jeles, vagy jó vizsgajeggyel, jeles – 85 pont, jó – 75 pont)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdések megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak az elméleti részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Helyezések              
név kar csoport          
Orbán Gábor ÁOK F2 I. helyezés      
Vikár Simon ÁOK E1 II. helyezés      
Czunyi Edina ÁOK H2 II. helyezés      
Kárász Nóra ÁOK B3 II. helyezés      
Silvas János ÁOK A1 III. helyezés      
Beke Sámuel ÁOK E1 dicséret        
Pichner Éva ÁOK A3 dicséret        
Horváth Nóra ÁOK E2 dicséret        
Bencsik Barnabás ÁOK B3 példa 5        
               
               
Kasza Robin FOK 1 I. helyezés      
Fehér Barbara FOK 6 II. helyezés      
Vörös Balázs FOK 2 III. helyezés      
Borsik Bálint FOK 2 dicséret        
Kléh Györk FOK 6 példa 5        
               
Major Ábel GyTK B2 I. helyezés      
Dobó Máté GyTK B1 II. helyezés      
Steiger Kristóf GyTK B1 dicséret        
               
A dícséretben részesülő hallgatóknak elméleti és gyakorlati tételeket kell húzni a vizsgán.
               

 

Dokumentumok

Dokumentumok

FOK szigorlati tételek 2018. [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 43, 44 további feladaotok erősítő
3   További feladatok Röntgen
4 61, 88, 89  
5    
6 56, 57, 59 további feladatok EKG
7   Impulzusgenerátor: 92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
8   Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
9   további feladatok izotópdiagnosztika
10    
11 73, 74  
12    
13    
14    

A szigorlatra a további feladatok közül a következők fontosak:

Erősítő: 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8, 9 Impulzusgenerátor 14
A szigorlaton az első féléves feladatok is megoldandóként szerepelnek.