Biofizika II. (FOK) 2012-2013

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.

Óramegoszlás: heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 10 tesztkérdés egy ábra és két számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve. Ez a kedvezmény csak az első vizsgára érvényes, esetleges bukás esetén az ismétlővizsga mindenkinek beugróteszttel kezdődik.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Ionizáló sugárzások dozimetriája II: mag- és röntgensugárzás mérése, detektorok; a sugárterhelés forrásai, sugárvédelem (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.02.05. biofiz2013_01.pdf   biofiz2013_02.pdf  
2 Hang – Ultrahang (UH): A hang (ultrahang), mint fizikai jelenség; az UH előállítása, orvosi alkalmazásának fizikai alapjai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.02.12. biofiz2013_03.pdf  
3 Az ultrahangos képalkotás alapelve; A, B és M-képek, Doppler-echo, színkódolás, UH terápia (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.02.19.  
4 Emberi test, mint jelgenerátor: jelek, jelfeldolgozás, jelmegjelenítés () 2013.02.26. biofiz2013_04.pdf  
5 A diagnosztikai kép megjelenítésének alapelve; a katódsugárcső, pixel, voxel, a képelem fizikai tartalma () 2013.03.05. biofiz2013_05.pdf  
6 Nagyfrekvenciás hőterápia fizikai alapjai; impulzusgenerátorok és alkalmazási területeik (Dr. Zupán Kristóf) 2013.03.12. biofiz13EKG.pdf   EKGKristof.pdf  
7 Biomolekuláris rendszerek vizsgálata. Mikroszkópos technikák; AFM; spektroszkópiák - abszorpciós, fluoreszcencia; tömegspektrometria (Dr. Osváth Szabolcs) 2013.03.19. FOK_mikr.pdf  
8 Transzportfolyamatok: gázok, folyadékok áramlása csövekben (alkalmazás: véráramlás, légzés) () 2013.04.02. FOKtransz12_1.pdf  
9 Transzportfolyamatok 2: diffúzió és szerepe a szervezetben () 2013.04.09. FOKtransz12_2.pdf  
10 Transzportfolyamatok 3: hővezetés, a transzportjelenségek általánosítása () 2013.04.16. FOKtransz12_3.pdf   biofiz13_10-11.pdf  
11 Bioelektromos jelenségek: a nyugalmi membránpotenciál fizikai értelmezése. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.04.23. biofiz2013_12.pdf  
12 Érzékelési jelenségek: szenzoros működés, a hallás és a látás biofizikai alapjai. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.04.30. biofiz2013_13.pdf  
13 Az ingerületi állapot leírása, az elektromos diagnosztikai és terápiás módszerek alapjai. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.05.07. biofiz2013_14.pdf  
14 A biológiai mozgás molekuláris alapjai. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.05.14. fejezetek_2013.pdf  

Vizsga

Vizsga

Az év végi vizsgaidőszak május 21-től június 28-ig tart.

 A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: május 21, 24, 28, 31, június 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.

Az augusztusi vizsgaidőszakra a vizsganapokat várhatóan június második felében hirdetjük meg.

Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját május 10-ig ki fogjuk írni a honlapra.

A vizsgaidőszakban konzultációkat tartunk az alábbi napokon 14 órakor:

Május 21, 23, 27, 30, Június 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Augusztus 22, 26.

Verseny

Verseny

Eredmények:

FOK            
Név Csoport Gyakorlatvezető A B    
Pethő Orsolya 4 Csik 50 86 136 I. díj
Pénzes Dorottya 6 Cserta 45 75 120 II. díj
Marton Viktória 1 Murvai 52 60 112 beugró mentesség

 

Dokumentumok

Dokumentumok

FOK szigorlati tételek 2012-2013 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét FOK Gyakorlat
1   45, 47-51
2 - -
3 85, 88  
4 61  
5 75  
6 - Audio: 76, 77, 78
7   Impulzus: 91, 92
8 56, 57, 59  
9 -  
10 -  
11 -  
12 73, 74  
13    
14