Biofizika II. (FOK) 2016-2017

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter Előkövetelmény: Biofizika I.

Óramegoszlás: heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 5

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: szigorlat. A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai ismereteket is. .

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével, ha ez nem lehetséges, megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.
A pótlásra vonatkozó algoritmus itt látható:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hianyzas_HU.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A felkészüléshez ajánlott források: saját előadásjegyzet, amely nem azonos az alkalmanként letölthető „vázlattal”,tankönyv, gyakorlati jegyzet.

A gyakorlaton való részvétel előfeltétele (belépőjegy) a kinyomtatott jegyzőkönyvminta  első oldalának kitöltése. Ennek tartalmi része a jegyzőkönyv beadása után ellenőrizendő. Fontos, hogy ebben a részben a hallgató olyan kérdéseket is megfogalmazzon, amelyek a felkészülése közben vetődtek fel benne, és amelyek megválaszolását a gyakorlatvezetőtől várják. Ezek a kérdések szolgálhatnak a gyakorlati tananyag megbeszélésének alapjául.

A biofizikai gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek elfogadásának rendje:

1.      Minden jegyzőkönyv beadás egy írásbeli vizsgának tekintendő, amelyre alapvetően háromféle osztályzat adható: „Megfelelt”, „Javítandó” vagy „Nem felelt meg”. (A GYTK-n, mivel ott létezik a gyakorlati jegy, a hagyományos 1-5-ig terjedő osztályzatot adjuk.)

2.      A jegyzőkönyv elfogadhatóságának alapkövetelménye a gyakorlaton nyert, a jegyzőkönyvmintába beírt “nyers” adatok (D rész)gyakorlatvezetővel történő aláíratása.

3.      A jegyzőkönyv elkészítése során az általános jegyzőkönyvminta kitöltése után az ehhez csatolt lapokon (E, F, G részek)kell folytatni az adatok kiértékelését. Ehhez a korábban használt előre elkészített Excel táblázatokat nem szabad használni, dea számítógép használata egyébként kiemelten javasolt.

4.      Az egyes gyakorlatokon csak a mellékelt listán (4. melléklet)szereplő feladatokat kérjük számon.

5.      A hallgatók számára a jegyzőkönyv elfogadásához a jegyzőkönyvmintában szereplő önellenőrző lista nyújt segítséget.

6.      A jegyzőkönyvi adatfeldolgozás (ami lehet elektronikus feldolgozás) csak akkor fogadható el, ha az a hallgató saját maga által mért adatokon alapul.

7.      A hiányos vagy hibás jegyzőkönyvek esetén a gyakorlatvezető mutasson rá a hibára, ill. hiányra és javíttassa jegyzőkönyvet. Javítás után a jegyzőkönyvet ismételten be kell mutatni.

8.      A hallgatói kartonra az elfogadást csak akkor lehet rávezetni, ha a hibátlan jegyzőkönyv bemutatásra került.

9.      A félév csak akkor fogadható el, ha a hallgató minden jegyzőkönyvét sikeresen elkészítette.

10.  A jegyzőkönyvek bemutatásának utolsó lehetősége az utolsó gyakorlat. A szemeszter lezárása után nincs lehetőség a jegyzőkönyvek bemutatására.

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_minimum_feladatok_IIfelev_hu.docx

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2017t.doc


 

Évközi számonkérések:

A 6. és 10. héten 30 perces központi demonstráció. Az összesen 5 (egyenként 10 pontos) kérdésből 2 számolási feladat. Pótlási lehetőség a 13. továbbá a 14. héten.

Az első demonstráció anyaga az 1-5. hetek előadásai és az első ciklus gyakorlatai. A második demonstráció anyaga a 6-9. hetek előadásai és a 2. ciklus gyakorlatai. A pótlás csak a teljes anyagból lehetséges.

A két demonstráción összesen megszerezhető 100 pontból legalább 50 pont szükséges a félévi aláíráshoz. Amennyiben ez nem sikerül a pótláskor megszerezhető 100 pontból kell legalább 50 pontot elérni.

Mintafeladatsor letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/biofiz_demominta_20160830_1.docx

Kedvezmények a félévi munka alapján (FOK):

Az a hallgató, akinek minden jegyzőkönyvét elsőre, tehát – a kivételektől eltekintve – a mérést követő hét gyakorlatán „Megfelelt” minősítéssel fogadják el, a félév végén bonusz 5 érdemjegyet kap, amelyet a kartonon a gyakorlati bonusz rubrikába kell beírni.

Az a hallgató, aki az előadáson feltett kérdések 75 %-ára helyesen válaszol, a félév végén bonusz 5 érdemjegyet kap, amelyet a kartonon az előadás bonusz rubrikába kell beírni. Az érintett hallgatók névsora a szemeszter végén közzé lesz téve.

Vizsgák és vizsgakedvezmények (FOK):

Csak szóbeli. A számonkérés 3-féle módon történik: számolási feladatok, gyakorlati kérdések és elméleti tételek által.

A kartonra beírt bonusz jegyekfigyelembe vételével kapható meg a vizsgán a példamegoldás alóli mentesség.

Az a hallgató, akinek demonstrációs átlaga eléri a 4-et, 5-ös részjeggyel felmentést kap a vizsgán a számolási feladatok megoldása alól. Ekkor csak gyakorlati és elméleti kérdéseket kell húznia.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Sugárterápia. Ionizáló sugárzások dozimetriája I: fizikai és biológiai dózisfogalmak; (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.01.31. 2017_01_31_biofiz17tavasz_01_CsG.pdf   2017_01_31_biofiz17tavasz_01b_CsG.pdf  
2 Ionizáló sugárzások dozimetriája II: mag- és röntgensugárzás mérése, detektorok; a sugárterhelés forrásai, sugárvédelem (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.02.07. 2017_02_07_biofiz17tavasz_02a_CsG.pdf   2017_02_07_biofiz17tavasz_02b_CsG.pdf  
3 Hang – Ultrahang (UH): A hang (ultrahang), mint fizikai jelenség; az UH előállítása, orvosi alkalmazásának fizikai alapjai (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.02.14. 2017_02_14_biofiz17tavasz_03_CsG.pdf  
4 Az ultrahangos képalkotás alapelve; A, B és M-képek, Doppler-echo, színkódolás, UH terápia (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.02.21.  
5 MRI – a diagnosztikai képalkotás alapjai (Dr. Szigeti Krisztián) 2017.02.28. 2017_02_28_mri-SzK.pdf  
6 Biomolekuláris rendszerek vizsgálata. Mikroszkópos technikák; AFM; spektroszkópiák - abszorpciós, fluoreszcencia (Dr. Kis-Petik Katalin) 2017.03.07. 2017_03_07_mikroszkop_KPK.pdf  
7 Emberi test, mint jelgenerátor: jelek, jelfeldolgozás, jelmegjelenítés, A diagnosztikai kép megjelenítésének alapelve. () 2017.03.14. Jelfeldolgozas2017.pdf  
8 Transzportfolyamatok: gázok, folyadékok áramlása csövekben (alkalmazás: véráramlás, légzés) () 2017.03.21. FOKtransz16_1.pdf  
9 Transzportfolyamatok 2: diffúzió és szerepe a szervezetben () 2017.03.28. FOKtransz16_2.pdf  
10 Transzportfolyamatok 3. () 2017.04.04. FOKtransz16_3.pdf  
11 Bioelektromos jelenségek I: a nyugalmi membránpotenciál fizikai értelmezése. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.04.18. 2017_04_18_mempot_CsG.pdf  
12 Bioelektromos jelenségek II.: az ingerületi állapot kialakulása, az akciós potenciál terjedése. A szenzoros működés biofizikája. (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.04.25. 2017_04_25_biofiz17tavasz_12a.pdf   2017_04_25_biofiz17tavasz_12b.pdf  
13 Nagyfrekvenciás hőterápia fizikai alapjai; impulzusgenerátorok és alkalmazási területeik (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2017.05.02. 2017_05_02_biofiz17tavasz_13_CsG.pdf  
14 TDK hallgatók előadásai 2017.05.09.  

Vizsga

Vizsga

Pót-pótdemonstráció mindkét demonstráció anyagából:
Május 9-én 18 órakor. az EOK Szent-Györgyi előadótermében.

A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk biofizika konzultációt:

Május 16, 22, 29
Június 6, 12, 19, 28
 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a vizsgák 8:30-kor kezdődnek. Jegyzőkönyvek és index hiányában a vizsga nem kezdhető meg.

Verseny

Verseny

A 2016/17 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2017. május 3. (szerda) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk összeredménye legalább 150 pont (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi jeles, vagy jó vizsgajeggyel, jeles – 85 pont, jó – 75 pont)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

Az a hallgató aki példa részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki az elméleti részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdéssorozat megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.
    Annak a hallgatónak, aki csak a B részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

    Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

 

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Eremények:

név kar csoport  
Tábi Dalma FOK 1 II. helyezés
Versits Edina FOK 2 II. helyezés

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 43, 44 további feladaotok erősítő
3   További feladatok Röntgen
4 61, 88  
5    
6   további feladatok EKG
7 82, 83 Impulzugenerátor: 91, 92
további feladatok impulzusgenerátor
8   Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
9 56, 57, 59 további feladatok izotópdiagnosztika
10    
11 73, 74  
12    
13    
14