Orvosi biofizika I. 2020-2021

Leírás

Általános információk

COVID tájékoztató

Általános információ (ÁOK őszi félév)

Kötelező tárgy I. év 1. szemeszter

Heti 1.5 óra előadás + 2,5 óra laboratóriumi gyakorlat. Összesen 56 óra.

Előadás: Csütörtökön 12:50 – 14:00 között a Szent –Györgyi Albert előadóteremben.

Kreditérték: 4

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 459-1500/60234)

Felmentési lehetőség

Azok a hallgatók, akik már valamilyen formában tanultak Orvosi biofizikát, kérhetik a tantárgy újabb felvétele alóli felmentésüket. A felmentési kérelmet az első oktatási hét végéig (2019.09.13.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a tantárgy elsajátítását igazoló bizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika legalább 75%-ban megegyezik az ittenivel, akkor a tényleges tudás ellenőrzésének érdekében tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor. Ennek eredménye alapján döntünk a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja, a tényleges teszt 40 kérdést tartalmaz.

Mintatesztkérdések

Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatását nem ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozásával. A gyakorlatokon végzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a gyakorlat végéig fel kell tölteni az intézeti szerverre.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2020_z.pdf (mely csoportnak mikor van órája a hét során a Biofizika Intézetben)

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/GYAKRE2020z.doc (mely csoport melyik héten melyik biofizikagyakorlatot csinálja)

A félév végi aláírás feltételei

1. Az "Orvosi fizika matematikai és fizikai alapjai" záróteszt sikeres teljesítése (legalább 50%).

2. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

3. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

Rendkívüli esetben csak az Intézet igazgatója adhatja meg a félév elfogadását jelentő aláírást.

Félév végi számonkérés (kollokvium, vizsga)

A vizsga szóbeli. A kérdéseket véletlen generálással kapja a vizsgázó részben az elméleti, részben a gyakorlati anyagból.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem adunk engedélyt az Orvosi biofizika II. tárgy felvételére a 2. félévben annak, aki nem tett sikeres vizsgát Orvosi biofizika I. tárgyból.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok (előadásdiák, házi feladatok) a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján

Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3

Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Képlettár

Előadások

Előadások

1 ZOOM LINK 2020.09.01.  
2 Bevezető. Sugárzások a medicinában. A sugárzások közös tulajdonságának jellemzésére használt mennyiségek és törvények. (Segítség a „Fényabszorpció”, a „Gamma abszorpció” és a „Röntgen” gyakorlatokhoz.) II/1.

(Ha betegség, COVID pozitivitás miatt személyesen nem tudsz jelen lenni, az előadást követheted a következő zoom link segítségével. (Dr. Kellermayer Miklós)
2020.09.10. 01_Bevezetes_20200910R.pdf  
3 A fénysugárzással kapcsolatos jelenségek és a geometriai optika. Fermat-elv. Fényvisszaverődés, fénytörés sík és görbült felületeken, orvosi optikai eszközök, az emberi szem geometriai optikai megközelítésben. (Segítség a „Mikroszkópia I.”, a „Refraktometria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.1., II/2.1.2., VIII/2.1. (Dr. Balog Erika) 2020.09.17. hang_biofiz1_eloadas2.m4a   video_biofiz1_eloadas2.mp4   02_Geometriai_optika_20200917.pdf  
4 A hullámoptika mint modell. Huygens–Fresnel-elv. A legegyszerűbb fényinterferencia-kísérlet és következményei. Felbontóképesség. Fénypolarizáció. Színkeverés, színlátás. (Segítség a „Mikroszkópia I. II., a „Polarimetria” és „A szem optikája” gyakorlatokhoz.) II/2.1.3. - II/2.1.7. (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.09.24. 03_Hullamoptika_20200924LR.pdf   hang_biofiz1_eloadas3.m4a   video_biofiz1_eloadas3.mp4  
5 A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske. Hogyan bizonyítható a két merőben eltérő tulajdonság? (Segítség a „Mikroszkópia II., a „Fényemisszió” és a „Polarimetria” gyakorlatokhoz.) (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.10.01. hang_biofiz1_eloadas4_KM.m4a   video_biofiz1_eloadas4_KM.mp4   04_Feny_Hullam_Reszecske_20201001LR.pdf  
6 Anyagszerkezet, anyaghullám, atomi és molekuláris kölcsönhatások. Atomi-erő mikroszkópia. (Segítség a „Rezonancia” gyakorlathoz.) (I/1, I/2, X/2) (Dr. Kiss Balázs) 2020.10.08. anyagszerk_AFM_20201008.pdf   hang_medbiofiz1_eloadas5_KB.m4a   video_medbiofiz1_eloadas5_KB.mp4  
7 Boltzmann eloszlás, példák. Sok-részecskés rendszerek szerkezeti családjai: gáz-, folyadék-, szilárd (kristályos)- fázis általános jellemzői. Folyadékkristályos rendszerek (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (I/3.1, I/3.2, I/3.3.1, I/3.3.5, I/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.10.15. 06_Boltzmann_Gaz_20201015.pdf   hang_orvbiofiz1_eloadas6_KM.m4a   video_orvbiofiz1_eloadas6_KM.mp4  
8 Szilárd (kristályos) szerkezet hatása az elektronállapotokra. Vezetők, szigetelők, félvezetők: elektromos, termikus és optikai tulajdonságok, elektrooptikai alkalmazások. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz. (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.10.22. 07_Gaz_Szilard_Folyadek_20201022R.pdf   hang_orvbiofiz1_eloadas7_KM.m4a   video_orvbiofiz1_eloadas7_KM.mp4  
9 Fénysugárzás anyaggal való kölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítség a „Fényabszorpció” gyakorlathoz.) (II/2.3.1, II/2.3.2, VI/3.1, VI/3.4) (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.10.29. 08_Szoras_Abszorpcio_20201029R.pdf   video_orvbiofiz1_eloadas8_KM.mp4   hang_orvbiofiz1_eloadas8_KM.m4a  
10 A hőmérsékleti sugárzás és a lumineszcencia törvényszerűségei. Néhány példa az alkalmazásukra. (Segítség a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.1, II/2.2.2, II/2.2.3, II/2.2.4, VI/3.3, VIII/2.2)
(Dr. Mártonfalvi Zsolt)
2020.11.05. Therm_Lum_H_2020.pdf   hang_orvbiofiz1_eloadas9_MZS.m4a   video_orvbiofiz1_eloadas9_MZS.mp4  
11 A fényerősítés alapjai. A lézeroszcillátor és megvalósításának feltételei. A lézersugárzás tulajdonságai és orvosi alkalmazási lehetőségei. (Segítség a „Fényemisszió” gyakorlathoz.) (II/2.2.5, II/2.2.6, II/2.2.7, II/2.2.8, IX/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.11.12. 10_Lezer_20201112BR.pdf   video_orvbiofiz1_eloadas10_KM1.mp4   hang_orvbiofiz1_eloadas10_KM.m4a  
12 Atommag, radioaktivitás, magsugárzások. A magsugárzások anyaggal való kölcsönhatásai. Radioaktív izotópok, izotópos nyomjelzés technikák fizikai alapjai. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.1, II/3.2.2, II/3.2.3) (Dr. Smeller László) 2020.11.19. AtommagSugarzasok2020_ver11.pdf   hang_orvbiofiz_eloadas11_SL.m4a   video_orvbiofiz_eloadas11_SL.mp4  
13 Dozimetria, sugárvédelem. Nukleáris méréstechnika. (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és a „Dozimetria” gyakorlatokhoz.) (II/4.1, II/4.2, II/4.3) (Dr. Smeller László) 2020.11.26. MagsugarzasokDozimetria2020_ver12.pdf   hang_orvbiofiz1_eloadas12_SL.m4a   video_orvbiofiz1_eloadas12_SL.mp4  
14 A nukleáris medicina főbb problémái. A radioaktív sugárzás az orvosi gyakorlatban. Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai, Gamma-kamera (Segítség a „Nukleáris alapmérés” és az „Izotópdiagnosztika” gyakorlatokhoz.) (II/3.2.5, VIII/3.2, VIII/4.4) (Dr. Smeller László) 2020.12.03. SugarzasokOrvosiGyakorlatban1Diagnosztika2020_ver21.pdf   SugarzasokOrvosiGyakorlatban2Terapia_2020_ver20.pdf   audio_orvbiofiz1_eloadas13_SL.m4a   video_orvbiofiz1_eloadas13_SL.mp4  
15 Jelfeldolgozás. A jelek osztályozása. Fourier felbontás. Jelátalakítás, jelszelektálás. Erősítő, visszacsatolás, átviteli karakterisztika. (Segítség a „Nukleáris alapmérés”, az „Erősítő”, az „Impulzusgenerátor”, a „Bőrimpedancia”, a „Coulter-számláló”, az „Audiometria”, az „EKG” és az „Áramlás” gyakorlatokhoz.) (VII/1.1, VII/1.2.3, VII/1.4, VII/1.5) (Dr. Kaposi András) 2020.12.10. 2020-12-10_jelfeldolgozas_KAD.pdf   hang_orvbiofiz1_eloadas14_KA.m4a   video_orvbiofiz1_eloadas14_KA.mp4  

Vizsga

Vizsga

A vizsga napján reggel kerül sor a vizsgázók sorsolására a vizsgáztatókhoz. Ez után a honlapra a dokumentumok közé kitesszük, hogy ki (Neptun-kód) melyik vizsgabizottsághoz kerül és milyen meeting ID-n jelentkezzen be és azt is, hogy kb. mikor fog sorra kerülni.

Kérjük, hogy a vizsgához a személyazonosításhoz személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt mindenki készítsen elő.  Ezek hiányában nem kezdheti meg a vizsgát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az intézet 3 karon és 3 nyelven oktat, a vizsgahelyek számának növelésére nincsen mód a vizsgaidőszak során.

Kollokviumi vizsgakövetelmények:

Tételsor

Az online  vizsga szabályai:          

A vizsgához csak egy eszköz használható, ami lehetőség szerint számítógép legyen, vagy ha ez nincs akkor egy darab egyéb eszköz (tablet) - de a következőkben leírtaknak meg kell felenie.

1. Megfelelő minőségű internetkapcsolat, videó és audiokimenet szükséges. Ha a vizsga során bármilyen okból megszakad a kapcsolat (néhány másodpercnél hosszabb időre), a rektori utasítás szerint nem megjelentnek tekintendő a vizsga.

2. Az eszköz kamerájának folyamatosan kell képet adnia (akkor is, amikor pl. az Excelben dolgozik a hallgató).

3. Nem használható fejhallgató vagy headset.

4. A képernyő megosztása a vizsga teljes időtartama alatt kötelező. A teljes képernyőt (nem csak az adott programot) kell mgosztani.

5. A zoom programon kívül csak az Excel (vagy ennek megfelelő program), a képlettár, illetve a beépített egyszerű számológép lehet megnyitva.

KÉPLETTÁR

Csak az előbbi linken szereplő pdf képlettárat lehet használni, nyomtatottat nem. 

6.  A vizsga során a hallgató kezeinek, arcának és felsőtestének végig látszaniuk kell a videón.

7. A vizsga során a hallgató csak üres papírt, tollat, valamint (nem programozható, szöveges adattárolásra nem képes, grafikus kijelzővel nem rendelkező) számológépet lehet használni. Ezeket a vizsga kezdetén kötelező a vizsgáztatónak a kamerán keresztül megmutatni.

8. A vizsgázónál legyen a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a kamerán keresztül.  

A vizsga menete

A vizsga szóbeli vizsga, Zoomon keresztül zajlik, két vizsgáztató részvételével. A vizsgán 4 gyakorlati Excel feladatra/gyakorlati tételre/számolási példára és 6 elméleti példára kell válaszolni. (A feladatokat, tételeket egyesével a bifilab rendszerben véletlenül sorsoljuk, majd.)

Az első feladat során egy megadott adatsor alapján kell ábrázolni/következtetést levonni. (Ehhez a feladathoz javasoljuk a bifilab rendszerbe feltöltött Excel mintafeladatok gyakorlását - a vizsgán kapott Excel file adatai véletlen szerűen lesznek generálva, de a feladat struktúrájai és kérdései a példafeladatokkal megegyezőek lesznek.) A vizsga során generált MS Excel fájlt a vizsgáztató a Zoom chat-jében küldi el - ezt a fájlt kell tudni letölteni, megnyitni és használni.*

A második kérdés az Excelben kapott adatsorhoz fog kapcsolódni, amelyet a vizsgáztató tesz fel.

A harmadik és negyedik kérdés véletlenszerűen sorsolódik a tételsorban található Gyakorlati tételek és Számolási típuspéldák közül. (A Gyakorlati tétel a kiírt tétellel szó szerint megegyezik, a számolási példákban a szöveg azonos lesz, de a számok eltérőek.)

Ha a vizsgázónál ezen első 4 kérdésnél komoly hiányosságok adódnak, a vizsga nem folytatható.

Az utolsó 6 kérdés a tételsor Elméleti tételei közül sorsolódik (a kérdés szövege azzal megegyezik).

A következő kérdést mindig az előző megválaszolása után adjuk. A kérdésre annak megértését szolgáló rövid gondolkodást követően, azonnal kell válaszolni. Egyes esetekben a vizsgáztatók célzott kérdésekkel segíthetik a válaszadást.

A vizsga az ITC-n a felhőben rögzítésre kerül és ott 3 napig megőrzik a felvételt.

Konzultációk a vizsgaidőszakban

az alábbi napokon 15 órakor lesznek:
December 15, 22, 29
Január 5, 12, 19, 26

A konzultáció zoom linkjét itt fogjuk közzétenni a konzultáció előtt.
A január 26-i konzultáció az alábbi zoom linken érhető el:
https://semmelweis.zoom.us/j/98087641569?pwd=Y2FONFNpZXh5ZmUrdElhMm9lekx2Zz09
Meeting ID: 98087641569
Passcode: 530831

Az excel mintafeladatok elérhetők a bifilab.semmelweis.hu/bifilab honlapon.

* Az adatfeldolgozáshoz javasoljuk az MS Excel asztali verziójának használatát. Az egyetemi licensz ennek letöltését és teleptését biztosítja. Ezzel kapcsolatos technikai problémák esetében javaslojuk a https://seka.semmelweis.hu/hu/info/o365 oldalt.

Verseny

Verseny

A 2. félév vége felé tanulmányi versenyt rendezünk (részletek később)

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

oktatási hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   mértékegység-átváltás
képletátrendezés
2  

A Szem Optikája
Mikroszkópia I: 16
további feladatok

Refraktometria: 18
további feladatok
3 25, 26
4 8, 9, 54
5 55 feladatok a fényemisszió, rezonancia, mikroszkópia II gyakorlatokhoz

FényabszorpcióNukleáris Alapmérés
 
6 1-7
7  
8   Feladatok Polarimetria.pdf
9 19, 20
10 13, 14, 15
11 30-36, 39

további feladaotok erősítő

 

12 42, 43, 44
13 37
14   Dozimetria: 41, 45, 47-51