Biostatisztika és informatika alapjai 2016-2017

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2016.09.09.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/stat_minta_magyar.xlsx

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. A tanulmányi ellenőrzések a 6. és 11. heti gyakorlaton lesznek.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu/
Herényi Levente: Statisztika és informatika (Semmelweis Kiadó, Bp. 2016.)
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:

Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak.
Pars Kft. 2007. ISBN 978 963 06 3736 7
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 A statisztika tantárgy célja az orvosegyetemi kurrikulumban; A "változás" szerepe elméletben és gyakorlatban; Változók és eloszlások (Dr. Agócs Gergely) 2016.09.08. 2016_09_08_Statistics_lecture_01_AG.pdf  
2 Adatok rendszerezése, áttekintése - Leíró statisztika (Dr. Veres Dániel) 2016.09.15. 2016_09_15_Statistics_lecture_2_HU_VD.pdf   median1_hu.xlsx  
3 Valószínűségek, valószínűségszámítás szerepe a biostatisztikában (Dr. Veres Dániel) 2016.09.22. 2016_09_22_Statistics_lecture_3_HU_VD.pdf  
4 Az orvostudományban előforduló nevezetes eloszlások (Dr. Veres Dániel) 2016.09.29. 2016_09_29_Statistics_lecture_4_HU_VD.pdf   honlapra_hu.xlsx  
5 Statisztikai becslés () 2016.10.06. stat5_2016.pdf  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei () 2016.10.13. stat6_2016.pdf  
7 Statisztikai próbák () 2016.10.20. stat7_2016.pdf  
8 Két csoport összehasonlítása paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel () 2016.10.27. stat8_2016.pdf  
9 Több csoport összehasonlítása () 2016.11.03. stat9_2016.pdf  
10 Korreláció és regresszió számítás (Dr. Kaposi András) 2016.11.10. 2016-11-10_korrelacio_regresszio_KAD.pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András) 2016.11.17. 2016-11-17_kontingencia_tablak_KAD.pdf  
12 Diagnosztikai tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2016.11.24. 2016-11-24_diagn_KAD.pdf   ROC_m.xls  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban (Dr. Schay Gusztáv) 2016.12.01. 2016_12_01_Informacioelmelet_es_adatbazisok_SG.pdf  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Veres Dániel) 2016.12.08. 2016_12_08_Diagnosztika_logika_VD.pdf   2016_12_08_peldak_honlap.xlsx  

Vizsga

Vizsga

1. A vizsgák 14:00-kor kezdődnek, helyszínük az EOK 1. emelet „B” fésűjében lévő számítógépes laborok (ahol a statisztika és biofizika gyakorlatok is voltak). A pontos kezdés érdekében kérjük, hogy már 13:45-kor érkezzenek meg, a folyosó előtt várakozzanak. Vegyék számításba, hogy a vizsgatermet csak a vizsga befejeztével (a vizsgafájl feltöltése után) lehet elhagyni.

2. A vizsgázók a terembeosztást a helyszínen tudják meg, és a vizsgáztató hívására menjenek vele a terembe.

3. A vizsgára egyedül személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, diákigazolvány) kérünk hozni. Minden egyebet (kabátot, csomagot, enni-, innivalót, füzetet, könyvet, papírt, tollat stb.) a szekrényben el kell zárni. Mobiltelefonok a tanári asztalra helyezendők kikapcsolt állapotban.

4. A vizsgázók – személyazonosítást követően – a vizsgáztató utasítása szerint foglalnak helyet.

5. A vizsgázók a vizsgadolgozatukat a vizsgáztató utasítása szerint töltik le és a vizsga végeztével szintén a vizsgázató utasítása szerint töltik fel.

6. A vizsgadolgozat számolási feladatokból és feleletválasztós tesztekből áll. Minden egyes feleletválasztós tesztkérdésnek egyetlen helyes válasza van. A hibás válaszért pontlevonás jár. A meg nem válaszolt kérdésekért nem jár pontlevonás.

7. A vizsgadolgozat megoldására 75 perc áll rendelkezésre. A termet csaka vizsga végeztével (a vizsgadolgozat feltöltése után) lehet elhagyni.

8. A vizsga során csak az általunk biztosított számítógépet és elektronikus képlettárat lehet használni.

9. A vizsga végeztével a javítást azonnal megkezdjük; a vizsgadolgozatok kijavítása után a helyszínen eredményt hirdetünk. Ekkor van lehetőség betekintésre is. Az elégséges osztályzat eléréséhez a vizsgadolgozat kiértékelése szerinti 50%-ot kell elérni.

10. A vizsga során bármilyen nem általunk biztosított eszköz használata, a beszélgetés, mobiltelefonnak vagy más elektronikus eszköznek akár a puszta birtoklása is tilos. A tiltás megszegése, illetve a csalás bármely egyéb formája
(I) a vizsgából való azonnali kizárást,
(II) elégtelen osztályzatot és
(III) fegyelmi eljárás automatikus megindítását vonja maga után.

Konzultációk a vizsgaidőszakban

Biostatisztika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órakor:
December 12, 19, 28, január 2, 9, 16, 23.