Biostatisztika és informatika alapjai 2017-2018

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési kérelem:
Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2016.09.15.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt, vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja.

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/stat_minta_magyar.xlsx

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. A tanulmányi ellenőrzések a 6. és 11. heti gyakorlaton lesznek.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

Képlettár letölthető innen: képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu/
Herényi Levente: Statisztika és informatika (Semmelweis Kiadó, Bp. 2016.)
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:

Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak.
Pars Kft. 2007. ISBN 978 963 06 3736 7
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 A statisztika tantárgy célja az orvosegyetemi kurrikulumban; A statisztikus törvényszerűség (Dr. Agócs Gergely) 2017.09.14. előadás: diasor  
2 Adatok rendszerezése, áttekintése - Leíró statisztika (Dr. Veres Dániel) 2017.09.21. 2017_09_21_stat2_VD.pdf   median1_hu.xlsx   2017_09_21_stat2_VD_jegyzetekkel  
3 Valószínűségek, valószínűségszámítás szerepe a biostatisztikában (Dr. Veres Dániel) 2017.09.28. Stat_lecture_3_HU_2017_honlapra1.pdf   pol1_hu.xlsx   stat_eloadas_3_hu_2017_szoveges  
4 Az orvostudományban előforduló nevezetes eloszlások (Dr. Veres Dániel) 2017.10.05. Stat_4_2017_eloszlasok_szoveges.pdf   Stat_4_2017_eloszlasokhoz.xlsx   Stat_4_2017_eloszlasok.pdf  
5 Statisztikai becslés (Dr. Agócs Gergely) 2017.10.12. Előadás: kézzel írt jegyzet  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei () 2017.10.19. Hipotezis_vizsgalatok_1.pdf  
7 Statisztikai próbák () 2017.10.26. Hipotezis_vizsgalatok_2.pdf  
8 Két csoport összehasonlítása paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel () 2017.11.02. Hipotezis_vizsgalatok_3.pdf  
9 Több csoport összehasonlítása, varianciaanalízis () 2017.11.09. Hipotezis_vizsgalatok_4.pdf  
10 Korreláció és regresszió számítás (Dr. Kaposi András) 2017.11.16. 2017-11-16_korrelacio_regresszio_KAD.pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András) 2017.11.23. 2017-11-23_kontingencia_tablak_KAD.pdf  
12 Diagnosztikai tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2017.11.30. 2017-11-30_diagn_KAD.pdf   ROC_m.xls  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban (Dr. Schay Gusztáv) 2017.12.07. Informacioelmelet_es_adatbazisok_schayG_2016.pdf  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Veres Dániel) 2017.12.14. logika_ebm.pdf   peldak  

Vizsga

Vizsga

Tudnivalók

1. A vizsgák a vizsganapokon 14:00-kor kezdődnek, helyszínük az EOK 1. emelet „B” fésűjében lévő számítógépes laborok (ahol a statisztika és biofizika gyakorlatok is voltak). A pontos kezdés érdekében kérjük, hogy már 13:45-kor érkezzenek meg, a folyosó előtt várakozzanak. Vegyék számításba, hogy a vizsgatermet csak a vizsga befejeztével (a vizsgafájl feltöltése után) lehet elhagyni.

2. A vizsgázók a terembeosztást a helyszínen tudják meg, és a vizsgáztató hívására menjenek vele a terembe.

3. A vizsgára egyedül személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, diákigazolvány) kérünk hozni. Minden egyebet (kabátot, csomagot, enni-, innivalót, füzetet, könyvet, papírt, tollat stb.) a szekrényben el kell zárni. Mobiltelefonok a tanári asztalra helyezendők kikapcsolt állapotban.

4. A vizsgázók – személyazonosítást követően – a vizsgáztató utasítása szerint foglalnak helyet.

5. A vizsgázók a vizsgadolgozatukat a vizsgáztató utasítása szerint töltik le és a vizsga végeztével szintén a vizsgázató utasítása szerint töltik fel.

6. A vizsgadolgozat számolási feladatokból és feleletválasztós tesztekből áll. Minden egyes feleletválasztós tesztkérdésnek egyetlen helyes válasza van; a hibás válaszért pontlevonás jár, a meg nem válaszolt kérdésekért nem jár pontlevonás.

7. A vizsgadolgozat megoldására 75 perc áll rendelkezésre. A termet csak a vizsga végeztével (a vizsgadolgozat feltöltése után) lehet elhagyni.

8. A vizsga során csak az általunk biztosított számítógépet és elektronikus képlettárat lehet használni.

9. A vizsga végeztével a javítást azonnal megkezdjük; a vizsgadolgozatok kijavítása után a helyszínen eredményt hirdetünk. Ezután van lehetőség betekintésre is. Az elégséges osztályzat eléréséhez a vizsgadolgozat kiértékelése szerinti 50,0%-ot kell elérni.

10. A vizsga során bármilyen nem általunk biztosított eszköz használata, a beszélgetés, mobiltelefonnak vagy más elektronikus eszköznek akár a puszta birtoklása is tilos. A tiltás megszegése, illetve a csalás bármely egyéb formája
(I) a vizsgából való azonnali kizárást,
(II) elégtelen (1) osztályzatot és
(III) fegyelmi eljárás automatikus megindítását vonja maga után.

***

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16:00 órakor:

December 18, 27
Január 3, 8, 15, 22, 29.
 

A konzultáció helye a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlója.